Smithfield Polska najlepszym pracodawcą 2022 roku

Grupa Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus, została laureatem rankingu 50 najlepszych pracodawców przygotowanego przez redakcję tygodnika Wprost.

Dziennikarze w konkursie brali pod uwagę takie aspekty polityki personalnej jak stabilność zatrudnienia, wzrost wynagrodzenia, benefity pozapłacowe, a także poziom zwolnień. W związku
z trwającą agresją zbrojną na Ukrainę dodatkowym elementem analizy były aspekty dotyczące zatrudnienia oraz wsparcia udzielanego naszym wschodnim sąsiadom.

„Jesteśmy niezwykle dumni z nagrody, którą przyznał nam tygodnik Wprost. Cieszymy się, że redakcja doceniła fakt, iż obecnie Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus to ponad 11 tysięcy pracowników zatrudnionych w oparciu o stabilną umowę o pracę. Mamy świadomość, że siłą naszej organizacji są jej pracownicy, realizujący swoje zadania na wszystkich szczeblach produkcyjnych i administracyjnych, co z kolei stanowi jeden z fundamentów naszej polityki odpowiedzialnego biznesu. Dzisiaj z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że cała grupa Smithfield Polska to przede wszystkim dobry pracodawca.” – podkreśla Dyrektor ds. Public i Government Relations Smithfield Polska Łukasz Dominiak.

Tegoroczne wyróżnienie jest drugą tego typu nagrodą w ramach grupy Smithfield Polska. W ubiegłym roku Animex Foods zajął pierwsze miejsce w konkursie tygodnika Wprost w kategorii Najlepszy pracodawca w dobie pandemii COVID-19. Jednym z kluczowych elementów ówczesnej analizy był fakt, iż organizacja skoncentrował swoje wysiłki na ochronie zdrowia pracowników. Co więcej, nie tylko nie zwalniała osób, ale dodatkowo zatrudniała i podwyższała wynagrodzenia w ramach wybranych obszarów działalności.

”Motto Smithfield Polska brzmi: Dobra żywność. Odpowiedzialnie. Odpowiedzialność jest jedną z naszych fundamentalnych wartości. Działając odpowiedzialnie budujemy stabilną organizację, która rozwija się w oparciu o rosnące umiejętności i kompetencje naszych pracowników.” – dodaje Dyrektor Zarządzający ds. HR Smithfield Polska Rafał Wilk.

Konsekwentnie realizowana strategia personalna Smithfield Polska, Animex Foods i Agri Plus opiera się na docenianiu różnorodności, rozwoju umiejętności, kompetencji i przywództwa. Obecnie 18% zatrudnionych pracowników to obcokrajowcy, których znaczną część stanowią obywatele Ukrainy. Dzięki rozwojowi umiejętności prawie 500 osób z tej grupy zawodowej zajmuje wyższe, wykwalifikowane stanowiska, a kolejne 62 osoby, dzięki rozwojowi kompetencji, objęło stanowiska menadżerskie. Istotną rolę w wymagającym procesie rozwoju i dzielenia się wiedzą odgrywa odpowiedzialna postawa polskich pracowników, którzy wspierają rozwój swoich kolegów i koleżanek z innych krajów.

Więcej o rankingu Wprost można przeczytać pod adresem: https://rankingi.wprost.pl/10702891/50-najlepszych-polskich-pracodawcow-tutaj-polakom-pracuje-sie-najlepiej.html

Przy okazji konkursu redakcja Wprost przygotowała profil tegorocznego zwycięzcy Smithfield Polska, który znajduje się pod adresem: https://biznes.wprost.pl/najlepsi-polscy-pracodawcy/10705603/animex-foods-podbija-rynek-od-ponad-70-lat.html

 

The Group of Smithfield Polska, Animex Foods and Agri Plus became the prize winner of the 50 best employers ranking prepared by the editorial office of weekly magazine Wprost.

The journalists took into account such aspects of the HR policy as employment stability, salary growth, non-wage benefits, as well as the number of dismissals. In connection with the military aggression in Ukraine, additional element of the analysis were the aspects related to employment and support for our Eastern neighbors.

“We are extremely proud of the award granted by Wprost. We are glad that the editorial office appreciated the fact that as of now Smithfield Polska, Animex Foods and Agri Plus have more than 11 000 employees on a stable employment contract. We are aware that the strength of our organization comes from its employees performing their tasks on all production and administration levels, which subsequently constitutes one of the foundations of our corporate social responsibility policy. Today, we can say with great conviction that the Smithfield Polska group primarily is a good employer” - emphasized PR & GA Director of Smithfield Polska, Łukasz Dominiak.

This year’s distinction is the second such award within Smithfield Polska group. Last year, Animex Foods took the first place in the contest of weekly Wprost in the category Best Employer during the COVID-19 pandemic. One of the key elements of the then analysis was the fact that the organization concentrated its efforts on protection of employees’ health. Moreover, the company not only was not dismissing employees, but additionally employing and raising salaries under selected areas of activity.

“The motto of Smithfield Polska is: Good food. Responsibly. Responsibility is one of our fundamental values. By acting responsibly we are building a stable organization which is developing based on the growing skills and competences of our employees” - added HR Managing Director of Smithfield Polska, Rafał Wilk.

The consistently executed HR strategy of Smithfield Polska, Animex Foods and Agri Plus is based on appreciation of diversity, development of skills, competences and leadership. Currently 18% of the employees are foreigners, among whose major part constitute the citizens of Ukraine. Thanks to the development of skills almost 500 people from this professional group occupy higher, qualified job positions and the next 62 people, following the development of competences, took on managerial posts. A significant role in the demanding development and knowledge sharing process is played by the responsible attitude of Polish employees who support the development of their colleagues from other countries.

wprost zdjęcie

 

stopka