Smithfield Polska wśród polskich liderów zrównoważonego rozwoju

Krajowy lider branży mięsnej Smithfield Polska został nominowany w dwóch kategoriach i zwyciężył w konkursie „Lider etyki w biznesie” w ramach tegorocznego Sustainable Economy Summit. Wydarzenie gromadzi organizacje i przedsiębiorstwa aktywnie realizujące politykę zrównoważonego rozwoju.

Otrzymana nagroda została przyznana dla „podmiotu, który wyróżnia się wysokimi standardami zachowań biznesowych i moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawości i uczciwości, będący wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów”. Wyróżnienie zostało przyznane przez szeroką kapitułę konkursu gromadzącą liderów świata biznesu, nauki i ekonomii.

„Jesteśmy zaszczyceni mogąc odebrać nagrodę jako lider etyki w biznesie. Zrównoważony rozwój
w naszej organizacji jest bardzo szerokim zagadnieniem obejmującym wiele obszarów w ramach trzech głównych filarów, tj. otoczenia, biznesu i ludzi, osadzonych na solidnym fundamencie, którym jest właśnie etyczne zarządzanie. Jako krajowy lider zdajemy sobie sprawę z możliwości i oczekiwań jakie są przed nami stawiane, dlatego z tym większą satysfakcją obserwujemy, że nasza praca jest dostrzegana i przynosi wymierne efekty.”
– podkreśla rzecznik prasowy Smithfield Polska Łukasz Dominiak.

Jednym z kluczowych elementów dwudniowego wydarzenia organizowanego przez Executive Club była konferencja, gdzie w ramach szerokiego wachlarza tematów swoją wiedzą i doświadczeniem mogli dzielić się przedstawiciele największych firm i organizacji w Polsce. Jednym z prelegentów był Dyrektor ds. Public i Government Relations Smithfield Polska Łukasz Dominiak w ramach panelu „firma przyjazna i odpowiedzialna społecznie”.

„Zrównoważony Rozwój ma dla naszej organizacji wiele twarzy. Są to nasi sąsiedzi we wszystkich miejscach gdzie prowadzimy swoją działalność, lokalne organizacje i samorządy, nasi pracownicy, klienci i konsumenci, a także troska o zwierzęta, co jest podstawą realizowanych działań w ramach branży mięsnej. Wychodzimy z założenia, że zrównoważony rozwój i polityka odpowiedzialnego biznesu to światy, w których nie możemy spoczywać na laurach. Oczekiwania wobec liderów naszej branży rosną z każdym dniem, a naszą powinnością i celem jest sprostać tym oczekiwaniom.” – dodaje Łukasz Dominiak.

Smithfield Polska oprócz wygranej w swojej kategorii został także nominowany do nagrody jako „Lider Społecznej Odpowiedzialności”.

 

The national meat industry leader, Smithfield Polska, was nominated in two categories and took the first place in contest for the “Leader of ethics in business” under this year’s Sustainable Economy Summit. The event gathers organizations and businesses that actively execute the sustainable development policy.

The award was granted to the “entity that distinguishes itself with high standards of business and moral behaviors, with particular consideration of the righteousness and honesty, and sets a role model for its co-workers, clients and business partners.” The distinction was granted by a broad representation of contest jury composed of leaders of the business, science and economics.

“We are honored that we can collect the award as the leader of ethics in business. Sustainable development in our organization is a very wide subject covering many areas under the three main pillars, i.e. surroundings, business and people,  established on a strong foundation represented by the ethical management. As the national leader we are aware of the opportunities and expectations that await us, therefore with even greater satisfaction we are observing the fact that our work is noticed and brings tangible results. - emphasizes the spokesman of Smithfield Polska, Łukasz Dominiak.

One of the key elements of this two day event organized by the Executive Club was the conference during which representatives of the largest companies and organizations in Poland could share their knowledge and experience under a wide range of subjects. One of the lecturers during the panel entitled “friendly and socially responsible company” was the Director of Smithfield Polska PR & GA, Łukasz Dominiak.

“Sustainable development for our organization has many faces. These are our neighbors in areas where we conduct our business operations, local organizations and governments, our employees, clients and consumers, as well as the care for animals, which is the basis of activities performed under the meat industry. We assume that the sustainable development and responsible business policy are the worlds in which we cannot rest on our laurels. The expectations towards the leaders of our industry grow every day and it is our duty and goal to meet those expectations.” - adds Łukasz Dominiak.

Smithfield Polska apart from the award won in its category, was also nominated for an award as the “leader of Social Responsibility”.

 

Smithfiled-Nagroda2