Agri Plus dla dzieci

Spółka Agri Plus, działająca od ponad 20 lat, konsekwentnie realizuje swoją politykę zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej filarów jest bycie dobrym sąsiadem dla społeczności wśród których firma prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu podejmowanych jest wiele przedsięwzięć skierowanych również do najmłodszych mieszkańców, w tym np. cykliczna realizacja projektów edukacyjno- ekologicznych, finansowanie dodatkowych posiłków w szkołach czy sprzętu szkolnego oraz pomocy naukowych. W minione ferie Agri Plus włączyła się w organizację czasu wolnego dla dzieci z Gminy Wierzchowo.

Tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki każdego roku w okresie przerwy zimowej organizuje zajęcia dla najmłodszych. W tegorocznym planie jeden z dni odbył się pod hasłem – spotkanie z przyrodą. Do współorganizacji włączyło się kilka lokalnych instytucji, tj. Nadleśnictwo Złocieniec, Nadleśnictwo Świerczyna, Koło Łowieckie ,,Dzik-Otrzep”, Rancho Fryz Żabinek oraz Agri Plus, o której działalności opowiedział w sposób ciekawy dla najmłodszych Maciej Minkiewicz, zastępca kierownika Działu Produkcji Roślinnej w Boninie. Partnerzy wydarzenia wspólnymi siłami zorganizowali liczne zajęcia manualne m.in. zbijanie, malowanie i zawieszanie na drzewach budek dla ptaków, gry polegające na dopasowywaniu tropów zwierząt do ich właścicieli, odciskanie tropów tych zwierząt w modelinie, rozpoznawanie gatunków zbóż po ziarnie i kłosach, gry pamięciowe, gry rozpoznawczo-edukacyjne, przejażdżka wozem konnym. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu rolniczego zorganizowana przez Agri Plus, podczas której omówione zostało jego przeznaczenie. Wszystko zostało skrupulatnie wyjaśnione przez operatorów maszyn oraz pozostałych przedstawicieli firmy uczestniczących w imprezie.

Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały liczne prezenty w postaci gadżetów Agri Plus, a następnie odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Agri Plus for children

For more than 20 years now, Agri Plus has consistently pursued policy of sustainable development. One of the pillars is to be a good neighbor to the communities were we operate. To this end, a number of projects are undertaken. Our endeavours, including regular educational and environmental projects, financing additional meals at schools or school equipment and teaching aids, embrace also the youngest residents. During the last winter holidays, Agri Plus joined in organizing free time activities for children from Wierzchowo municipality.

Every year, during the winter break, the local Municipal Center for Culture Sports and Tourism organizes activities for children. This year’s plan, included one – meeting with nature – day. Several local institutions worked together to bring that event to life, i.e. Zlocieniec Forestry Commission, Świerczyna Forestry Commission, Hunting Circle ,,Dzik-Otrzep”, Rancho Fryz Żabinek and Agri Plus. Maciej Minkiewicz, deputy manager of the Plant Production Department in Bonin grabbed attention of the youngsters when talking about what we do. The partners of the event organized numerous manual activities, including making, painting and hanging birdhouses, games involving matching animal tracks, imprinting animal tracks in modeling clay, recognizing grain species by their grain and spikes, memory games, recon-education games, horse carriage rides. Agricultural equipment presented by Agri Plus was extremely popular. While displaying the machinery we also  educated young listeners on the purposes of deploying such tools. Everything was meticulously explained by the machine operators and other representatives of Agri Plus present at the event.

At the end of the meeting, the children received numerous Agri Plus gadgets, and then we enjoyed a bonfire, eating delicious roasted sausages.