Oświadczenie Agri Plus ws. zakończenia postępowania przez Prezesa UOKiK

Agri Plus z satysfakcją przyjmuje Decyzję Prezesa UOKiK, będącą rezultatem kilkuletniego postępowania. Decyzja potwierdza, że stosowany przez Spółkę model tuczu kontraktowego nie został zakwestionowany, gdyż uznano, że przyczynia się on do stabilizacji produkcji trzody chlewnej oraz zapewnienia opłacalności dla hodowców. Agri Plus stoi na stanowisku, że prowadząc swoją działalność pozytywnie wpływa na rozwój hodowli trzody chlewnej w Polsce, przynosząc korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Spółka niezależnie od postępowania podjęła decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń w tuczu kontraktowym, uwzględniając uwarunkowania rynkowe oraz inflację.

Po przeprowadzeniu dogłębnych analiz relacji umownych w ramach tuczu kontraktowego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie w sprawie Agri Plus Sp. Z o.o. Spółka z zadowoleniem przyjmuje wydanie decyzji zobowiązującej, będącej efektem kompromisu wypracowanego w ramach konstruktywnego dialogu. Warto podkreślić przy tym, iż zastrzeżenia Prezesa UOKiK ograniczały się jedynie do wąskiego obszaru zagadnień dotyczących konieczności konstruowania oraz doprecyzowania kwestii reklamacyjnych zawartych w umowach z kontrahentami, w odniesieniu do wad dostarczonych zwierząt i pasz, do których uzgodniono i rozpoczęto wdrażanie odpowiednich rozwiązań.

Kluczowe informacje dotyczące postępowania:

  1. Brak stwierdzenia naruszenia: Prezes UOKiK nie stwierdził naruszenia przepisów ustawowych przez Agri Plus, a tym samym nie nałożył na spółkę żadnej kary finansowej.
  2. Akceptacja przez Prezesa UOKiK proponowanych przez Agri Plus zmian: Prezes UOKiK uznał za zasadne zakończenie postępowania skoncentrowanego na badaniu umów dotyczących tuczu kontraktowego poprzez zaakceptowanie propozycji zobowiązań przedstawionych przez Agri Plus. Modyfikacje zaproponowane przez Spółkę – tj. wprowadzenie dodatkowych zapisów do umów, zostały uznane za satysfakcjonujące i usuwają wątpliwości podniesione w toku postępowania.
  3. Zakres korekt umów: Zobowiązania dotyczą aspektów współpracy z hodowcami w przypadku wad jakościowych, dostarczanych przez Agri Plus zwierząt oraz pasz, które zdaniem Prezesa UOKiK nie były wystarczająco doprecyzowane w treści umowy. Wobec powyższego, Spółka zadeklarowała dodanie nowych zapisów dotyczących zakresu uprawnień kontrahentów oraz procedur reklamacyjnych. Dla hodowców będzie to skutkowało jeszcze większą przejrzystością warunków współpracy, gdyż stosowane już w praktyce Agri Plus reguły, zostaną odzwierciedlone również w formalnych zapisach. Spółka wprowadzi odpowiednie zmiany we wzorcach nowych kontraktów oraz zaproponuje stosowne aneksy do aktualnie obowiązujących umów.

Należy zaznaczyć, że postępowanie UOKiK w przedmiotowej sprawie trwało prawie 4 lata i w jego ramach przeprowadzono szereg wnikliwych badań oraz analiz. Wynik przeprowadzonego postępowania spółka przyjmuje z satysfakcją, gdyż utwierdza on w przekonaniu, że polityka firmy oraz przyjęte zasady współpracy z rodzimymi hodowcami trzody chlewnej, są nie tylko słuszne, ale również dają możliwość rozwoju i wsparcia wszystkim podmiotom tego sektora.

Ponadto, warto podkreślić, że w ramach powyższego postępowania Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przeprowadził ekspertyzę pt. „Kalkulacja opłacalności produkcji żywca wieprzowego w warunkach modelu rynkowego (w tuczu otwartym) i w warunkach modelu tuczu kontraktowego”. Ocenie poddano gospodarstwa rolne położone na terenie całej Polski, ich przychody, czyli wartość produkcji liczoną na 100 kg żywca brutto, poniesione koszty i rezultaty ekonomiczne. Ekspertyzy wykazały, że tucz kontraktowy w okresie kilku ostatnich lat przynosił rolnikom zyski w odróżnieniu od tuczu otwartego wolnorynkowego, który przynosił im straty, [gdyż ustalony wskaźnik opłacalności oznacza przychody niższe o ok. 11% niż koszty produkcji]. W decyzji podkreślono, że w tuczu kontraktowym hodowcy mają stałe przychody i unikają ryzyk rynkowych, takich jak wahania cen skupu, czy zmiany cen warchlaków oraz pasz.

Agri Plus jako firma transparentnie działająca od ponad 20 lat na polskim rynku, przykłada dużą wagę do przejrzystości i uczciwości w relacjach ze swoimi kontrahentami, opartych na najwyższych wartościach etycznych. Spółka współpracuje wyłącznie z polskimi hodowcami trzody chlewnej, dlatego też z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w postępowaniu Prezesa UOKiK, wypracowując satysfakcjonujące dla wszystkich stron rozwiązania prawne.

Z poważaniem,

Zarząd Agri Plus