Animex Foods i Agri Plus łączą siły na Targach Pracy SGGW

Animex Foods i Agri Plus wspólnie zachęcają do pracy studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Przedstawiciele obu firm wzięli aktywny udział w XII Targach Pracy zorganizowanych przez uczelnię.

8 marca w Hali Sportowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, odbyły się XII. Targi Pracy,
w trakcie których studenci mieli szansę na zapoznanie się m.in. z setkami ofert zatrudnienia, praktyk oraz staży przygotowanych przez wystawców z wielu branż. To wyjątkowa okazja na zaznajomienie się z wymaganiami rekrutacyjnymi poszczególnych firm, uzyskanie odpowiedzi
na najbardziej nurtujące pytania i bezpośrednie spotkanie z potencjalnymi pracodawcami.

Animex Foods oraz Agri Plus, jako firmy wchodzące skład grupy Smithfield Polska dają nieograniczone możliwości rozwoju zarówno w kraju, jak i zagranicą. Obie Spółki działają w polskim sektorze rolno – spożywczym od wielu lat, a ich polityka zrównoważonego rozwoju koncentruje się na kilku kluczowych obszarach działania: środowisku naturalnym, jakości i bezpieczeństwie produkowanej żywności, dobrostanie zwierząt, bezpieczeństwie pracowników, pomocy lokalnym społecznościom oraz tworzeniu wartości dodanej firmy i jej otoczenia.

Wspólna obecność firm z grupy Smithfield Polska na Targach pracy była nieprzypadkowa, ponieważ obie firmy pracują przede wszystkim na rzecz konsumentów, którym chcą dostarczać produkty najwyższej jakości. Animex Foods zajmuje się produkcją mięsa i przetworów mięsnych,  z kolei Agri Plus skupia swoją działalność na pozyskiwaniem surowców, z których żywność powstaje, czyli zajmuje się uprawą  roślinną oraz produkcją pasz,  zintegrowaną z hodowlą trzody chlewnej i drobiu. Firmy funkcjonując na zasadzie synergii, w oparciu o ideę „od pola do stołu”, są w stanie kontrolować jakość i bezpieczeństwo swoich produktów na każdym etapie ich wytwarzania.  

Obie firmy poszukują wysoko wyspecjalizowanej kadry operującej w ramach całego łańcucha dostaw żywności, podczas gdy uczelnia SGGW jest jednym z liderów kształcenia w tym właśnie obszarze. Aktywna rekrutacja i rozmowy z młodymi ludźmi w trakcie Targów  były więc świetnym rozwiązaniem. Liczymy, iż niebawem wielu uczestników wydarzenia zasili nasze szeregi.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z XII Targów Pracy SGGW:

Animex Foods and Agri Plus join forces at SGGW Job Fair

Animex Foods and Agri Plus encourage Warsaw University of Life Sciences students to start their professional careers. We were an active participant of the 12th Job Fair organized by the University.

The 12th edition of SGGW’s Job Fair took off on March 8. It was a great chance for every student to come to know hundreds of employment, internship and apprenticeship offers prepared by companies representing different businesses. This was, undoubtedly, a unique opportunity to get a front-seat view on recruitment requirements, answers to the most burning questions and face-to-face meetings with potential employers.

Animex Foods and Agri Plus, as companies that are part of the Smithfield Poland Group, offer limitless opportunities for growth both domestically and internationally. We have been operating in the Polish agri-food sector for many years, and our sustainable development policies focus on several key areas of operation: the environment, the quality and safety of produced food, animal welfare, employee safety, assistance to local communities, and the creation of added value for the company and its environment.

The joint presence of companies from the Smithfield Poland group at the Job Fair was no coincidence, as both companies work primarily for the benefit of consumers, to whom they want to provide the highest quality products. Animex Foods is engaged in the production of meat and meat products, while Agri Plus focuses its activities on sourcing the raw materials from which food is made, i.e. it is engaged in crop cultivation and feed production, integrated with pig and poultry farming. The companies, operating in synergy, based on the idea of „from farm to fork,” are able to control the quality and safety of their products at every stage of their production.  

We are looking for highly specialized personnel operating throughout the food supply chain, while SGGW University is one of the leaders in education in this particular area. So actively recruiting and talking to young people during the Fair was a great solution. We hope that many participants of the event will soon join our ranks.

Check out the photo gallery from the 12th SGGW Job Fair