Zrównoważony Rozwój

Sześć filarów zrównoważonego rozwoju w Agri Plus Sp. z o.o.

Środowisko – nasze działania:

 • Wszystkie zakłady Agri Plus posiadają certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 ( 27 lokalizacje objętych zakresem: 14 ferm trzody chlewnej,  6 wytwórni pasz, 4 zakłady wylęgu drobiu i 3 fermy drobiu) wydanym przez Bureau Veritas Certification w zakresie Hodowla trzody chlewnej. Produkcja pasz. Produkcja Jaj Wylęgowych, Wylęgi I Tucz Drobiu
 • W ramach zaangażowania w ochronę zasobów naturalnych Agri Plus bierze udział w Dniach Sprzątania Świata oraz organizuje coroczne spotkania z młodzieżą w ramach Światowego Dnia Monitoringu Wody
 • Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie zużycia zasobów naturalnych w szczególności wody i energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę produkcji
 • W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych spółka podjęła współpracę z biogazowniami oraz kontynuuje prace związane z możliwością budowy biogazowni, które będą współpracować z większą ilością ferm

Dobrostan Zwierząt

 • Polityka Dobrostanu Zwierząt Agri Plus obejmuje wszystkie fermy własne i kontraktowe.
 • Agri Plus kierując się dyrektywą 2001/88/WE ustanawiając ą minimalne normy ochrony świń osiągnęła wysoki poziom ochrony zwierząt. Obecnie spółka posiada 100% kojców zbiorowych dla macior.
 • Wszyscy przewoźnicy zwierząt posiadają stosowne szkolenia oraz licencje wydane przez Inspekcję Weterynaryjną.
 • Skuteczne wdrożenie procedur i instrukcji na fermach spółki jest potwierdzone corocznymi audytami dobrostanu zwierząt.

Bezpieczeństwo żywności i jakość

 • Zarządzanie jakością w naszej organizacji polega na kompleksowej kontroli surowców, całego procesu produkcji oraz pasz
 • Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt.
 • Produkcja zwierząt w autorskim i certyfikowanym przez niezależną jednostkę programie produkcyjnym bez użycia antybiotyków od urodzenia do sprzedaży zwierzęcia do zakładów mięsnych
 • Wdrożenie i certyfikacja produkcji trzody chlewnej w standardzie Global G.A.P. na wybranych fermach tuczowych
 • System identyfikowalności pozwalający na pełną identyfikację każdego zwierzęcia dostarczonego do zakładów mięsnych.
 • Pasze produkowane w wytwórniach Agri Plus objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw ISO 22000:2005 oraz standardem Global G.A.P.
 • Szerokie spektrum analiz pasz i surowców.
 • Każda wytwórnia pasz posiada laboratorium gdzie wykonywany jest szereg analiz surowców i pasz
 • Przywiązujemy dużą wagę do regularnych szkoleń pracowników w zakresie jakości, dobrostanu oraz bezpieczeństwa zwierząt

Wspieranie lokalnych społeczności

 • Sponsorowanie szkół w regionach działalności Agri Plus (pomoce szkolne, książki, wydawnictwa, działalność sportowo-kulturalna)
 • Sponsorowanie organizacji społecznych, użyteczności publicznej (Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt gaśniczy i medyczny) oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w regionach działalności produkcyjnej Agri Plus.

Budowanie wartości Organizacji

 • Innowacje i bycie konkurencyjnym na rynku.
 • Współpraca z lokalnymi farmerami, skup zbóż, Tucz Farmerski – integrowanie biznesu z otoczeniem.
 • Łagodzenie wpływu działalności operacyjnej i ograniczanie ryzyka poprzez dobór odpowiednich technologii.
 • Terminowy Płatnik Podatków.
 • Budowanie kapitału ludzkiego.