Zrównoważony rozwój

Na wszystkich etapach koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju, zwracając szczególną uwagę na te obszary, które zdefiniowaliśmy jako nasze priorytety.

Budowanie wartości Organizacji
Innowacje i bycie konkurencyjnym na rynku.
Współpraca z lokalnymi farmerami, skup zbóż, Tucz Farmerski – integrowanie biznesu z otoczeniem.
Łagodzenie wpływu działalności operacyjnej i ograniczanie ryzyka poprzez dobór odpowiednich technologii.
Terminowy Płatnik Podatków.
Budowanie kapitału ludzkiego.
Dobrostan Zwierząt
Polityka Dobrostanu Zwierząt Agri Plus obejmuje wszystkie fermy własne i kontraktowe.
Agri Plus kierując się dyrektywą 2001/88/WE ustanawiając ą minimalne normy ochrony świń osiągnęła wysoki poziom ochrony zwierząt. Obecnie spółka posiada 100% kojców zbiorowych dla macior.
Wszyscy przewoźnicy zwierząt posiadają stosowne szkolenia oraz licencje wydane przez Inspekcję Weterynaryjną.
Skuteczne wdrożenie procedur i instrukcji na fermach spółki jest potwierdzone corocznymi audytami dobrostanu zwierząt.
Środowisko – nasze działania
Wszystkie zakłady Agri Plus posiadają certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 ( 27 lokalizacje objętych zakresem: 14 ferm trzody chlewnej, 6 wytwórni pasz, 4 zakłady wylęgu drobiu i 3 fermy drobiu) wydanym przez Bureau Veritas Certification w zakresie Hodowla trzody chlewnej. Produkcja pasz. Produkcja Jaj Wylęgowych, Wylęgi I Tucz Drobiu
W ramach zaangażowania w ochronę zasobów naturalnych Agri Plus bierze udział w Dniach Sprzątania Świata oraz organizuje coroczne spotkania z młodzieżą w ramach Światowego Dnia Monitoringu Wody
Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie zużycia zasobów naturalnych w szczególności wody i energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę produkcji
W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych spółka podjęła współpracę z biogazowniami oraz kontynuuje prace związane z możliwością budowy biogazowni, które będą współpracować z większą ilością ferm
Wspieranie lokalnych społeczności
Sponsorowanie szkół w regionach działalności Agri Plus (pomoce szkolne, książki, wydawnictwa, działalność sportowo-kulturalna)
Sponsorowanie organizacji społecznych, użyteczności publicznej (Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt gaśniczy i medyczny) oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w regionach działalności produkcyjnej Agri Plus.
Bezpieczeństwo żywności i jakość
Zarządzanie jakością w naszej organizacji polega na kompleksowej kontroli surowców, całego procesu produkcji oraz pasz
Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt.
Produkcja zwierząt w autorskim i certyfikowanym przez niezależną jednostkę programie produkcyjnym bez użycia antybiotyków od urodzenia do sprzedaży zwierzęcia do zakładów mięsnych
Wdrożenie i certyfikacja produkcji trzody chlewnej w standardzie Global G.A.P. na wybranych fermach tuczowych
System identyfikowalności pozwalający na pełną identyfikację każdego zwierzęcia dostarczonego do zakładów mięsnych.
Pasze produkowane w wytwórniach Agri Plus objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw ISO 22000:2005 oraz standardem Global G.A.P.
Szerokie spektrum analiz pasz i surowców.
Każda wytwórnia pasz posiada laboratorium gdzie wykonywany jest szereg analiz surowców i pasz
Przywiązujemy dużą wagę do regularnych szkoleń pracowników w zakresie jakości, dobrostanu oraz bezpieczeństwa zwierząt