Zrównoważony Rozwój

Sześć filarów zrównoważonego rozwoju w Agri Plus Sp. z o.o.

Środowisko – nasze działania:

 • Wszystkie zakłady Agri Plus posiadają certyfikowany system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 ( 23 lokalizacje objętych zakresem: 17 ferm i 6 wytwórni pasz) wydanym przez Bureau Veritas Certification no. PL007105/P/1 Hodowla trzody chlewnej. Produkcja pasz.
 • W ramach zaangażowania w ochronę zasobów naturalnych Agri Plus bierze udział Dniach Sprzątania Świata oraz organizuje coroczne spotkania z młodzieżą w ramach Światowego Dnia Monitoringu Wody
 • Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie do 2016 r. redukcję zużycia zasobów naturalnych o 10% dla wody oraz energii elektrycznej. .
 • W celu redukcji emisji gazów cieplarnianych spółka podjęła współpracę z bioelektrowniami.

 

Dobrostan Zwierząt

 • Polityka Dobrostanu Zwierząt Agri Plus obejmuje wszystkie fermy własne i kontraktowe.
 • Agri Plus kierując się dyrektywą 2001/88/WE ustanawiającą minimalne normy ochrony świń osiągnęła wysoki poziom ochrony zwierząt. Obecnie spółka posiada 100% kojców zbiorowych dla macior.
 • Wszyscy przewoźnicy zwierząt posiadają stosowne szkolenia oraz licencje wydane przez Inspekcję Weterynaryjną.
 • Skuteczne wdrożenie procedur i instrukcji na fermach spółki jest potwierdzone corocznymi audytami dobrostanu zwierząt.

 

Bezpieczeństwo żywności i jakość

 • Odpowiedzialne stosowanie antybiotyków w leczeniu zwierząt.
 • System identyfikowalności pozwalający na pełną identyfikację każdego zwierzęcia dostarczonego do zakładów mięsnych.
 • Pasze produkowane w wytwórniach Agri Plus objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw ISO 22000:2005.
 • Szerokie spektrum analiz pasz i surowców.
 • Zaawansowany system zatwierdzania dostawców.

 

Pracownicy

 • Dodatkowe szkolenie w oparciu o indywidualne potrzeby.
 • Management Training Program dla młodych lekarzy weterynarii.
 • Skuteczny program zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na każdym etapie produkcji, opracowany w oparciu o identyfikację i zarządzanie potencjalnym ryzykiem.
 • Spełnione wymagania prawne: oceny ryzyka, zapobieganie urazom.
 • Regularne audyty bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Pracownicy zaangażowani w przeprowadzanie audytów, szkoleń

 

Wspieranie lokalnych społeczności

 • Systematyczna akcja dożywiania dzieci z najuboższych środowisk wiejskich.
 • Sponsorowanie szkół w regionach działalności Agri Plus (pomoce szkolne, książki, wydawnictwa, działalność sportowo-kulturalna)
 • Sponsorowanie organizacji społecznych, użyteczności publicznej (Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt gaśniczy i medyczny) oraz organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w regionach działalności produkcyjnej Agri Plus.

 

Budowanie wartości Organizacji

 • Innowacje i bycie konkurencyjnym na rynku.
 • Współpraca z lokalnymi farmerami, skup zbóż, Tucz Farmerski – integrowanie biznesu z otoczeniem.
 • Łagodzenie wpływu działalności operacyjnej i ograniczanie ryzyka poprzez dobór odpowiednich technologii.
 • Terminowy Płatnik Podatków.
 • Budowanie kapitału ludzkiego.