W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych jest zgodne z prawem, m.in jeżeli:

  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zawsze dbamy o to, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywało bez istnienia odpowiedniej podstawy prawnej. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji poszczególnych procesów biznesowych. Wdrożyliśmy procedury mające na celu przeciwdziałanie zbieraniu danych nadmiarowych. W sposób bieżący weryfikujemy posiadane przez siebie zbiory, celem usunięcia danych już zbędnych.

Nasze systemy informatyczne są zabezpieczone przez przypadkowym wyciekiem Twoich danych na zewnętrz, jak również przez atakami  hackerskimi. Podejmowane są nieustannie działania mające na celu zapewnienie możliwie najwyższego stopnia ich ochrony przed wszelkimi istniejącymi, jak i przyszłymi zagrożeniami. Korzystamy z najnowszych technologii w zakresie ochrony wszelkich posiadanych przez nas danych osobowych.

W związku z kontaktem mailowym na adres z domeny animex.pl lub agriplus.pl, dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), tj. do Smithfield Foods Inc. w USA.

W związku z tym przekazywaniem, Współadministratorzy zastosowali następujące środki zabezpieczające:

  • podpisano ze Smithfield Foods Inc. umowę zawierającą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską regulującą zasady przekazywania danych i dostępu do nich przez Smithfield Foods Inc. (Data Transfer Agreement);
  • zakres przekazywanych danych jest ograniczony wyłącznie do służbowych danych kontaktowych oraz informacji zawartych w przesyłanej korespondencji mailowej;
  • dostęp do przekazanych danych mają wyłącznie pracownicy lub stali współpracownicy Działu IT Smithfield Foods Inc. zgodnie z ustalonym zakresem posiadanych uprawnień oraz tylko w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dodatkowo, Współadministratorzy informują, że w zakresie w jakim korzystają z usług Microsoft, przetwarzanie związanych z tym danych osobowych odbywa się na terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych.
Staramy się również w sposób jasny i zrozumiały informować o przysługujących Ci prawach oraz wypełniać pozostałe obowiązki informacyjne jakie spoczywają na nas, jako administratorach danych osobowych. Bezpieczeństwo Twoich danych, jest dla nas sprawą priorytetową.

W celu realizacji przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając stosowne zapytanie na adres: inspektorOD@animex.pl lub inspektorOD@agriplus.pl.